Grant Nunnally Invit, Varsity Girls, 091909 - Sideline