Grant Nunnally Invit, Varsity Boys, 09/19/09 - Sideline